Allah’ın Lanetlediği Kimseler (1)

Lanet Kelimesinin Sözlük Anlamı: Beddua etmek, kovmak, uzaklaştırmak, hakaret etmek, kötülüğünü ve ceza görmesini istemek. Ayrıca ters, kötü, çekilmez ve berbat olmak.

Lanet Kelimesinin Terim Anlamı: Allah’ın hayrından, rahmetinden, af ve mağfiretinden mahrum olmak; Allah’ın buğzuna uğramak.

Allah’ın, irade sahibi olan yaratıklar arasında ilk lanetlediği varlık, İblis yani Şeytandır. İblis, Allah’ın Hz. Adem’i yarattıktan sonra verdiği secde emrine uymadığı için lanetlenmiştir:

“Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah! Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah: Çık oradan (cennetten)! Sen artık kovulmuş birisin. Ve ceza gününe kadar lanetim senin üzerindedir! buyurdu.” (38/Sad: 74-78)

İblis Allah’ın emrini beğenmeyerek reddetmiştir. Allah’ın emrini beğenmemek küfürdür. Allah’ın emrini beğenmeyen kimse, Allah’ın hem hükümranlığını hem de yerinde ve doğru emirler verme özelliklerini inkâr etmiş olur.

“Allah, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lanet senin üzerinedir” dedi.” (15/Hicr: 34.35.)

Şeytan, böbürlenerek kendisini Hz. Adem’den daha üstün görüp secde etmemesi nedeniyle hem cennetten kovulmuş hem de hesap gününe kadar lanetlenmiştir. Hesap gününden sonra ise acıklı bir azap ile cezalandırılacaktır.

Ayetlerde lanetlendiği için Şeytana Melun da denir.

Şeytana uyup tövbe etmeden ölen insanlar da şeytan gibi lanetlenmişlerdir.

Mü’min insanları lanetlemek günahtır. Ayrıca dilimizi bu kelimeye alıştırmamak ve yanlış yolda olanların hidayete ermelerini dilemek için, kimseyi lanetlememek daha uygundur.

Bu bölümde ne tür insanların Allah tarafından lanetlendiklerini incelemeye çalışalım:

  1. Kâfirler:

“(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir. Onlar ebediyen lânet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır.” (2/Bakara-161.162.)

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

*Allah’ın ayetlerini inkâr ederek bu inkâr üzere ölenler, Allah’ın mağfiretinden mahrum olmuş ve Allah’ın buğzuna uğramışlardır.

*Melekler ve insanlar da inkâr üzere ölmüş olanlara lanet ederler; ahirette kâfirler de birbirlerine lanet edeceklerdir.

*Kâfirlerin cehennemdeki azapları sürekli olup hafifletilmeyecektir.

“Şüphesiz Allah, kâfirlere lânet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.” (33/Ahzab-64)

Allah, kâfirlere lanet etmek suretiyle onları rahmetinden uzaklaştırmış ve onlar için şiddetli cehennem azabını hazırlamıştır.

2.Münafıklar:

“Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedî kalacakları cehennem ateşini vâdetti. O, onlara yeter. Allah onlara lânet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.” (9/Tövbe-68)

Bu ayetten şunları anlıyoruz:

*Erkek olsun kadın olsun münafık ve kâfirler için cehennem ateşinin varlığı Allah’ın değişmeyecek olan bir vadidir.

*Cehennem ateşi, münafıklar ve inkârcıların hak ettikleri ve yaptıklarına karşılık olan bir cezadır.

*Allah, onlara lanet ettiği için artık affedilmeleri de söz konusu değildir.

*Cehennem ateşi, kâfirler ve münafıklar için sürekli olacaktır.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-6

9.Hidayet Üzere Olmanın Karşılığı Cennettir: “(Cennette) onların altlarından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini …