Ehl-i Sünnet Mezhepleri

1

Ehli Sünnet Terimi İle Hangi Mezhepler Kastedilir?

Ehl-i Sünnet denince daha çok Selefiye, Maturidiye ve Eş’ariye ekolleri kast edilir. Dört fıkıh mezbebi de bu kapsamda anlaşılır.

Maturidiye ve Eş’ariye mezheplerinin doğuşundan önceki Müslümanları ve dindeki yöntemlerini ifade etmek üzere Selefiye tabiri kullanılmıştır. Maturidiye ve Eş’ariye mezheplerinin yaygınlaşmasından sonra bazı Müslümanlar, Selefiye’nin dini yöntemlerini mezhep olarak ittihaz etiklerini söylediklerinden bu isim altında süregelen bir mezhep de oluşmuştur.

Sünnet Kelimesi İle Bid’at kelimesi arasında Nasıl Bir Anlam Fark Vardır?

Buradaki sünnet kelimesi, “Resulullah ile ashap topluluğunun İslam inançları (akaid) konusunda takip ettikleri yol “ anlamındadır. Dinin aslından olmadığı halde, sonradan icat edilip dinin inanç veya ibadet esaslarından biriymiş gibi gösterilen şeylere bid’at denir.

Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid’at karşıtlığı, fıkhi konulardan çok, siyasi (idari) ve itikadi konularda ortaya çıkmıştır.

Hariciye Mezhebi:

Bu mezhep, büyük günah işleyenlerin kâfir olduklarına ve ebediyen cehennemde kalacaklarına hükmetmiştir.
Bu görüş, bid’at sayılmıştır.
Ehl-i Sünnet’e göre, işlenme sebebi inkâr olmayan günah, insanı dinden çıkarmaz ve günahkâr insan, –günahları affedilmemişse- günahının cezasını cehennemde çektikten sonra, cennete girer.

2

Kur’an’da namazı ve önemini anlatan çok sayıda ayet vardır.
Aşağıda mealleri verilen ayetlerden hem namazın çok önemli bir ibadet olduğunu hem de farz kılındığını anlıyoruz:
“…Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (4.Nisa–103)
“Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.” (2.Bakara–43)
“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…” (2.Bakara–45)
“Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (2.Bakara–238)
“Eğer (herhangi bir şeyden) korkarsanız (namazlarınızı) yürüyerek yahut binmiş olarak (kılın). Güvene kavuştuğunuz zaman, siz bilmezken Allah’ın size öğrettiği şekilde O’nu anın(namaz kılın).” (2.Bakara–239)
“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” (2.Bakara–277)
“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılarlar, zekâtı verirler.” (5.Maide–55)
“Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranış, onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır.” (5.Maide–58)
“Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (5.Maide–91)
“…De ki: Allah’ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize âlemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’tan korkun” (diye de emredildi ki) O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah’tır.”(6.En’am–71,72)
“Deki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (6.En’am–162)
“Kitap’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.” (7.A’raf–170)
“İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar,..” (14.İbrahim–31)
“Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et; beni anmak için namaz kıl.” (20.Ta-Hâ–14)
“Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızk istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir.” (20.Ta-Hâ–132)
“Onlar ki namazlarında huşu içindedirler.” (23.Mü’minûn–2)
“Ve onlar ki, namazlarına devam ederler.” (23.Mü’minûn–9)
“Yazıklar olsun o namaz kılana ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.” (107.Maun–4,5)
“(Resulüm!) Sana vahiy edilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alı koyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (29.Ankebut–45)

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir