Elif..

Elif-Lam-Mim’dir! Varlığın- dar’ı;                                                                                                              Kilidini açan elif’tir-elif,                                                                                                                                   O’nun sırrında(n)dır şart-ı şiar’ı;                                                                                                                  Kilidini açan elif’tir-elif..

Kainat (kitabı) denilen (MAH)in;                                                                                                                                   Nur’una muhatap edilen (ŞAH)’in,                                                                                                                                            Ve (O)nu gönlüne sardıran(HAYY)’in;                                                                                                                                    Kilidini açan eliftir-elif..

Kendinden (menkuldür) sorulmaz-haşa!                                                                                                                   KUR’AN’DIR;Nakşolan yere ve arş’a..                                                                                                                           İdraksiz (başını ) vurmadan taş’a;                                                                                                                                Kilidini açan elif’tir-elif..

Öyleyse, (başın)’a çökmeden dam’ın;                                                                                                                        Kalk! O’nu (OKU) ki-dağılsın gam’ın,                                                                                                                            Çünkü! (Nefsindeki) şirkhodgam’ın;                                                                                                                          Kilidini açan elif’tir-elif..

Ne çıkar(kalbinden),ne de (uzak) dur;                                                                                                                Kör (aklın) ermezse, (bir bilene) sor!                                                                                                              Nur’dur! Yaratılan her bir şey (nur)’dur;                                                                                                                   Kilidini açan elif’tir-elif..

Sakın ha;Sen(bana demedin!)deme;                                                                                                         Nefse kanıp,(aklını)düşürme ham’a!                                                                                                       Ve (basiretini) kapanmış- sanma;                                                                                                                    Kilidini açan elif’tir-elif..

……………………………………………….

BAKARA SURESİ(2)                                                                                          Bismilllahirrahmanirrahim..                                                                                                                    1-Elif lam mim (Elif,lam,mim)                                                                                                                               2-Zalikel kitabü la raybe fihi hüdel lil müttekiyn(İşte o kitap,bunda şüphe yok;”muttakiler” korunacaklar için hidayetin ta kendisidir.)                                                                                                         3-Ellezine yü’minune bil ğaybi ve yükimunas salate ve mimma nazaknahüm yünfikun. (Onlar ki gayba iman edip,namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şey’lerden infak ederler.)                                                                                                                                                                    4-Vellezine yü’minune  bi ma ünzile ileyke vema ünzile min kablik, ve bil ahireti hüm yukinun..               (Ve onlar ki,hem sana indirilene iman ederler,hem de senden evvel indirilene..Ahirete de onlar kesin olarak inanırlar.)                                                                                                                                                                                                                                                                           5-Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun (Bunlar,işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler,ve işte bunlar o felaha eren kurtulmuşlardır.)                                                                       Bakara suresiyle ilgili olarak peygamber efendimiz(SAS) şunu demiştir;                                         =Kim bakara suresini okursa kendisine bir taç giydirilir.(S.DAİMİ)                                                 =Bakara suresinin son iki ayetini(AMENERRASULÜ)Allah(CC) onu bu ümmete indirmiştir.Bu iki ayet,Arşın altındaki rahmet hazinelerindendir.                                                   =Amenerrasulü,dünya ve ahret bütün iyiliklerini,güzellikleri içerisine almıştır.                       =Yatmadan evvel mutlaka okunmalıdır.(S.DAİMİ)                                                                  Not;Yukarıda Bakara suresinin ilk 5 ayetini,1.ayet-Elif,Lam,Mim– hariç mealleriyle birlikte verdik.. Çünkü, nerdeyse 1,5 asırdan beri indirilen-KUR’AN-ayetlerinin birçoğunun anlamı–din Uleması tarafından-bile henüz tam olarak bilinmiyor.Ve çünkü günümüzdeki din Uleması, Kuranın asrımıza/günümüze ışık tutacak- anlamı ve tefsiriyle-uğraşacağına,kendisinden önce yazılan meal ve tefsiriyle yetinip- kopya çekerek-ve ona hiçbir yeni katkı da  yapmadan bilgi diye sunmayı yeğliyor..

Halbuki;Her iki hayatı da tarif ederek-düzenleyen ve onu idraklere sunan Kuran,aynı zamanda bu her iki hayatın da sevk ve idare reçetesidir..                                                                                               O halde “anlaşılması” da gerekmez mi?

Ve bu başta “din uleması” olmak üzere,diğer “İlim Ehlinin” görevi değil midir?

Çünkü Kuran sadece din alanını değil,hayatın tamamını kapsayarak,onun ne olduğunu,niçin var edildiğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini de “sembol ve işaretlerle” idraklere sunuyor!

Ve, çünkü başta“evren/kainat” olmak üzere ”Allahın ilmi iradesinin tezahür biçimi olarak” yaratılıp, evrene serpiştirilen (görünen,bilinen ve varlığı hissedilen-canlı ve cansız varlıklarla melekler,cinler/şeytanlar) her bir şey de kuranın inşa edilmiş birer “Cüz ya da Ayetleri” hükmündedir.

Ve çünkü “Allah” bunu okuyup,anlamak ve uygulamak görevini de “eşref-i mahlukat” dediği  kuluna(insana) vermiş!

Ve de,çünkü biz Allah’a; Ancak “O’nun” yaratmış olduğu-eşsiz ve benzersiz alemlerini-onun,  anlaşılır kılınsın diye bize gönderdiği (kuranının cüz ve ayetlerini ) onun lafzi/yazılı “Kitabı” ile ve “kitabından” inşa edilerek-nazarlarımıza serilen “ kainat” kitabını- okuyarak-ulaşabiliriz                                                                                                                        ……………………….                                                                                                                               DEDİKLERİMİZİ BİRAZ AÇALIM;                                                                                                                  Melekler, Cinler ve İnsanlar tarafından bilinen, biri kadim/değişmez(ALLAH),diğer ikisi de  (Alemlerle ona muhatap ve müyesser/etkileyici kılınan)her an şekil değiştirmeye muhatap, müptela ve amade (ÜÇ) şey var!                                                                                                                  1Birincisi; Kendi ezeli ve ebedi Varlığından tebezzür ve tezahür ettirerek-yarattığı her bir şeye aksettirmiş olduğu sınırsız –ilmini– görünür,hissedilir ve anlaşılır kılarak anlamlaştıran Yüce (Allah)’tır,                                                                                                                                           2İkincisi; Allah tarafından yaratılan (Ahret;Cennet/Cehennem ile Ay,Güneş,Dünya,yıldızlar) Alemleri ve bu alemlerle (eşref-i mahlukat olarak yaratmış olduğu) insanlar arasındaki ilgi ve alakayı ileterek,onu (kendine ve Yaratanına)döndüren emir ve yasakları (Kitapları)dır,                   3Üçüncüsü; Yine Allah tarafından yaratılarak-bütün alemlere(muhatap/sorumlu, görevli) faal, fiil ve fail kılınarak-ilgilenip yararlanması ve bununla da insanileşmesi istenen insan ile insanlığa muhatap ya da musallat ettirilen melekler ile cinler(ve) şeytanlardır..

Bunu (OKUYUP)-idrak eden insanın önünde takip edebileceği (İKİ) yol var;Çünkü,bir şeyi okuyup-idrak etmek(kavramak) demek,o şeyin uygulanmak üzere kabul edilmiş olduğunu da gerektirmeyebilir..Yani bazıları,okuyup-anladığını uygulanabilir buldukları halde,diğer bir kısım insanlar da-onu yeterli ve uygulanabilir-görmeyebilirler..Sonuçta bu bir kabul ve tercih meselesidir ki-dinde zorlama olmadığına göre-ona da insanın bizatihi kendisi karar verecektir..

O halde,buna muhatap ya da musallat olunan insan kendi özgün ve özgür iradesiyle;                      1-Ya,aklını yok sayıp-olan/bitene-ilgisiz ve bigane kalarak,nefsinin hevesi peşinde,ömrünü midesi ile şehvetinin arzuları doğrultusundaki girdabında tüketip-gidecek,                                        2-Ya da, Yaratılanı okuduğunda,ondan-YARATAN’A-da uzanıp/yaklaşarak,varlıkların-VAR’I olan (ALLAH’I) da fark ederek-O’nun emir ve yasaklarına uyacak ve ömrünü geçirecektir..  Evet,İnsanın takip edebileceği yol;Sadece bu (iki) yoldan birisidir!… Peki,ara’da/dere’de kalanlar ne olacak derseniz,onu da-kişinin niyetine göre- karar verecek olan da (ALLAH)tır..

Niyetine göre dedim..                                                                                                                     Çünkü;Kişinin yaptığı ameller bazen bizi yanıltabilir..Zira,diyelim ki kişi ilmiyle amel ediyor, ama-bunu yaparken-samimi değil!                                                                                                             O halde;Burada ölçü amelden ziyade niyete,daha doğrusu samimiyetine(İHLAS’A) göredir.. Bununla ilgili olarak; bir ilmi/İlahi tespit de şu şekilde ifade edilmiştir!                                                -Cahiller(bilmez ve yapmazlar) yanıp-helak oldu, Alimler(bilenler ve yapanlar)-kurtuldu,                  -Alimler (helak) oldu, ilmiyle ( amel eden Alimler) kurtuldu,                                                              -İlmiyle (amel eden) Alimler de helak oldu,İlmini ihlasla(Allah rızası için)amil eden Alimler kurtuldu..Demek oluyor ki;Allah’ın rızasını kazanıp-kurtuluşa ermek için sadece okuyup-anlamak ve bilip-yapmak(AMEL ETMEK) yeterli olmuyor!                                                   Yapılanın,sadece Allah rızası için ve karşılığında hiçbir şey beklemeden ihlasla(samimiyetle) yapılmış olması da gerekiyor.                                                                                                      Yani;Desinler diye,gösteriş için,makam ve mansıp için,ikbal ve prestij için (Abd/kul)olmanın ve gece-gündüz ibadet yaparak(amelde bulunmuş)olmanın hiçbir anlamı ve gereği yoktur..                             Zira bunun;kendi fakir hanesinde içindeki samimi duygu ve düşünceleriyle (Allah’a) sığınıp- yakaran (saf,bilmez/bilgisiz-ilimsiz) fukara bir insanın yapmış olduğu çok basit ameli kadar bile kabul görebileceği ve onunla örtüşür yaklaşır ve yaraşır olması mümkün değildir..                      O halde;                                                                                                                                                      İhlasın azı bile-nefsani amelin sıklığı ve çokluğundan üstündür (kıymetli ) ve geçerlidir.                  ………………                                                                                                                                                        İyi de;Bunun (ELİF’LE,LAM’LA,MİM’LE) (ilgisi ne?                                                                                 Bunlar (Arap dili ve edebiyatının) sadece birer harfleri değil midir ki!                                          Öyle de,bunlar;  bununla beraber aynı zamanda (KUR’AN DİLİNİN) de,içinde çok anlamlar ve yapılar (terkip ve tanımlar,şekiller,renkler  ve desenler vb. gibi.) barındıran ve din Alimleri tarafından da (cevaplanması gereken çok gizemli ve karmaşık birer harfleridir) de… Nedense,Ben bugüne kadar bu harflerle ilgili olarak- hiçbir din Alim’inden beni tatmin edebilecek anlamlı bir tespit ya da tanımının yapıldığına şahit olmadım..                                      DEDİKLERİ GENELLİKLE ŞUDUR!                                                                                                                          Efendim;Cenabı Allah bu ve benzer harfleri yüce kitabı(KUR’ANDA) belirtmiş,lakin bunun ne anlama geldiğini de (Biz’ler değil..)ancak Yüce Yaratıcının(ALLAH) kendisi bilir!                        Zaten benim asıl itirazım da burada başlıyor-ya!                                                                           Şüphesiz ki; Allah,kendi ilminden ve iradesinden-insanlar irşat olunup yararlansınlar-diye yaratıp gönderdiği kendi kitabı(KUR’ANIN) ne anlama geldiğini-noktası ve virgülüne kadar-bilmez mi? Tabi ki-bilir..                                                                                                                              Ve de;Bir yazar yazdığı kitabının,bir ressam yaptığı resminin,bir bestekar bestelediği beste ya da müziğinin,bir sanatçı icra ettiği sanat eserinin ne anlama geldiğini bütün normuyla bilmez mi?                                                                                                                                                     Yani; Allahın kendi yarattığından(HAŞA!) gafil olduğunu ileri süren mi var ki!                                   Allah her bir şeyi bilir de,O yarattığıyla(KUR’ANLA) Senin de bilmeni istiyor..                                     İstiyor ki-Sana-göndermiş!

Sana (KULLARINA)düşen ise;Onu bütün yönleriyle okuyup,anlamak ve hayatına ile çevrene de uyarlamak üzere gereğini yapmaktır..                                                                               Çünkü,Kuran; sadece okunmak ve anlaşılmak için gönderilmiş bir kitap değil,(yaratılandan) anlaşılan şeyin samimiyetle ifa,ikame ve idame edilmesi için(İlahi/ilmi iradesi ve ianesinin bir lütfü olarak) gönderilmiş tüm yaratılmışları da kuşatıp-irşat eden,koruyup- gözeten ve onu sürekli zinde ve faal tutarak-onu anlaşılır,üretken,yararlanıcı ve paylaşılır kılmak üzere sevk ve idare eden teferruatlı bir plan,program ve hayat normunun kuşatıcı ve yol gösterici (mürşidi ve rehberi)olan (MÜCMEL,MUHKEM Ve MÜKEMMEL)bir kitaptır..                                    O halde,Senden istenen;Onu sadece okuyup-anlamak değil,anladığını kendine ile çevrene ve giderek-tüm evrene uygulamak ve nimetini de her kesle  paylaşmaktır.                                                             .Eğer bunu yapamıyorsan,Onu okuyup-anlamanın da hiçbir gereği ve yararı yoktur ve asla olamaz da!                                                                                                                                                     BU MANADA;                                                                                                                                                     Allah tarafından yaratılan (ruhani,canlı ve cansız)her şey Kurandır,Kuranın cüz-u ayetlerinin tezahür ettirilip-nazarlara,idraklere ve gönüllere sunularak- inşa edilmiş görkemli renk ve desenleridir..                                                                                                                                     Yani;Yaratılıp-görünen bu alem’le (dünya ve kainat) ve gözle görünmemekle beraber varlığı hissedilip algılanan öte alem (Ahret alemi); KUR’ANDA ifade edilen plan,programa,misyon ve yarara uygun olarak inşa ve imar edilerek-ikmal edilmiş olup,KUR’ANIN birer ayet ve  cüz’leridir.KUR’AN; Ayrıca,varlığı kendinden menkul-varlığı tecelli edilmiş– olan bu ayet ve cüz’lerinin neden,niçin,nasıl,ne zaman ve ne zamana kadar ve kim için yaratıldığının cevabını da vererek- insanın ona olan ilgi ve alakasını da belirleyip-betimleyen yol gösterici (rehber) bir kitaptır..                                                                                                                                                 Öyle ise,KUR’AN;                                                                                                                                             (1)Hem görünen ve görünmeyen tüm yaratılmışın plan-programı((Allahın iradi kelamı)dır,                                         (2)Hem bu plan ve programın uygulanmış ve hizmete sunulup-varlığı görünen ile hissedilip, bilinmekle beraber-varlığı meçhul olan tüm yaratılmışların (ayet ve cüz’ü),yani, yaratılmışın bizatihi görünen/bilinen ya da hissedilen(İradi Kelamının)bize akseden(İNŞA) yüzüdür,                          (3)Hem de yaratılmışılar arasındaki koordinasyonu sağlayarak-ilgi ve alakalarını belirleyen ve bunu da bize öğreterek-gösteren (Sevk ve İdaresinin reçetesi)yani, yönetim rehberdir..                                                                                  O halde;Dünya,ay,güneş ve yıldızlarla diğer canlı ve cansız tüm varlıklarla(İnsanlar,hayvan ve bitkiler) ruhaniler (melekler, cinler/şeytanlar) ve diğer alemler (KUR’ANIN) imara açılarak inşa edilmiş ve insani/evrensel hizmete amade edilmiş değişik cüz ve ayetleridir..                                                                                                                                      Evet,öyledir çünkü;Öyle olmak zorundadır.Ve çünkü;ELİF-LAM-MİM bu (3’lü) yapının esrarlı ve sembolik (ÖZETİ) olmak durumundadır !!                                                                                    Şüphesiz ki;Bu da “ALİM VE ULEMANIN” değil,sadece “BENİM” şahsi düşüncemdir..                                       ……………                                                                                                                                                  SON/SÖZ;                                                                                                                                             KURAN;ALLAH’IN ezeli ve ebedi ilmindendir.İlm-i iradesinin;Kuşatıcı ve yol gösterici bir ifadesi, ikamesi ve idamesi olarak insana lütfedilerek-aksedilmiş, görünen baki yüzüdür..                                                                                                                                                   KURAN;Bu rolü, boyutu ve misyonuyla anlaşılmak ve kendisinden yararlanılmak için,insanı da muhatap alarak ve ona muhatap olarak;Yüce Allah tarafından,kendi ilm-i iradesinin bir hikmet ve himmeti ile merhamet,rahmet ve bereketi olarak gönderilmiştir..                          Onu;Herkes “sonucuna katlanmak üzere)dilediği gibi algılayıp-değerlendirmekte özgürdür!                                     Sevgilerimle..

 

Bu Haberi Gördünmü!

ŞİİR PAZARI ŞİİRLERİ/TESBİHAT..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya!” TESBİHAT Hangi Şey’e baksam seni görürüm Subhan’u-Elhamd’u-Allah’u Ekber O Şey’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir