ESKİSARAY MAHALLESİNDEKİ GAVUR MAHALLESİ (II)

Dünden devam…

Gâvur Mahallesi Eskisaray mahallesinin Güney-doğusunda mahallenin 50-60 haneli küçük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Eskisaray Mahallesi hudutları içinde olduğu halde, halk tarafından  “Gâvur Mahallesi “ olarak adlandırılmıştır.   Günümüzde restorasyon geçirip ayakta kalarak Vatikan eliyle faaliyetini sürdüren kilise çevresinde,  o yıllarda çoğu nalbant, çulcu, demirci, kalaycılık zanaatlarıyla ile uğraşan “Süryani Kadim” Mezhebine mensup, Katolik mezhebi ve Vatikan’la ilgileri olmayan Süryaniler oturmaktaydı. . “Gavur Mahallesi” çocukları  diğer mahalle çocukları tarafından “Gavur” diyerek horlanırken, bizler için  bazen beraber oyunlar oynayıp, yortular(Bayram)’ında pişmiş yumurta  tokuş-turduğumuz   mahalle arkadaşlarımızdı….

Süryanilerin kökleri Hz. İbrahim dönemindeki Aramilere kadar uzanmaktadır. Hıristiyanlık dönem-lerindeki inançları da eski Arami kültürü üzerine kurulmuş olup; Hz. Allah’ı  “Bir” bilip, Hz. İsa’yı ilahlaştırmadan peygamber olarak kabul etmektedirler.  İnançlarından dolayı Bizanslı Rum’lar tarafından oldukça büyük zulümlere uğramışlardır. Bu nedenle yöreye Hz. Ömer zamanında gelen İslam komutanlarını kurtarıcı olarak görmüş ve onlara yardımcı olmuşlardı. Esasen Hz. İsa’yı ilahlaştırmadıkları için inançları İslam âlimlerince, Müslümanlara en yakın Hıristiyan mezhebi olarak kabul edilmektedir.

 

Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı yönetim dönemlerinde devlete sadık ve itaatkâr olarak yaşamış, Ermeni isyanları sırasında Müslüman halkın ve devletin yanında yer almışlardır. Dolayısıyla Ermeniler Tehcire gittiklerinde onlar yerlerinde kalmışlardı. Ermeniler yöreye M.S. 10.yy. sonrası geldikleri halde, onlar tarihin çok eski çağlarından beri o yörede yerleşik konumdaydı. Adyamanlı sanatkarların, sanat alanında yetişmelerinde önemli katkıları olmuştur.

 

Eskisaray Mahallesi Osmanlı yönetimin bir döneminde orada Hükümet konağı olduğu için bu isimle anıldığı sanılmaktadır. Hükümet sarayı muhtemelen ya Camii ya da bu günkü Biraralık İlköğretim okulunun yerinde olmalıdır. Okul yapılmadan önce orada bulunan eski kalıntılar, bu düşünceyi desteklemektedir; zaten bu okul eski temel kalıntılarının üzerine kurulmuştur…

Bu Haberi Gördünmü!

KIYAMET SAATİNDE DABBETÜ’L ARZ VE HZ. İSA ( I)

Yaratıcı olarak Allah inancı temelleri üzerine kurulu dinimizde, maddi yaradılışın sonlandırılmasını belirleyen zaman dilimi olarak …