Fitne

1

Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.(Bakara-191)
Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır.(Bakara-217)
Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin (Hadis)

 

2

MEHDİ TARTIŞMALARI:
Ahir zamanda gelip insanları doğru yola iletecek olan “Mehdi” konusu, kıyameti haber veren on alamet arasında yer almamaktadır.
Kur’an’da da Mehdi konusunu açık olarak anlatan bir ayete rastlamıyoruz.
Ayrıca bu konu ile ilgili olan hadisler Buhari ile Müslim’in sahihlerinde yer bulamamışlardır. Mehdilik konusunu haber veren bir kısım hadisler de zayıftır.
Ancak ahir zamanda bir mehdi geleceğini haber veren sahih hadisler de vardır.

 

MEHDİNİN GELECEĞİNİ HABER VEREN HADİSLER:
1-Aşağıdaki hadis Ebu Davud ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiştir:
İbn Mesut, Resulullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu haber verdi: “Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa Allah o günü uzatıp, benden bir kimseyi o günde gönderecek.” İbn Mesut, Resulullah yahut da şöyle buyurmuştu der: “Ehl-i beytimden birisi ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü, eskiden cevir ve zulümle dolu olmasının aksine, adalet ve hakkaniyetle doldurur.” (Prof. İ. Canan, Kütüb-ü Sitte, c:14, s:76, 5006. hadis)
Bu hadisten Ahirete yakın ve zulmün doruğa çıktığı bir sırada Hz. Peygamberin soyundan bir kurtarıcının çıkacağı anlaşılmaktadır.
2-Ebu Davud tarafından nakledilen aşağıdaki rivayet de aynı anlamı pekiştirmektedir:
“Hz. Ali (r.a.), oğlu Hasan’a baktı ve: “Bu oğlum, Resulullah (s.a.v.)’in tesmiye buyurduğu üzere Seyyid’dir. Bunun sulbünden peygamberinizin adını taşıyan biri çıkacak. Ahlakı yönüyle peygamberinize benzeyecek; yaratılışı yönüyle ona benzemeyecek.”dedi ve sonra da yeryüzünü adaletle dolduracağına dair gelen kıssayı anlattı.”(Prof. İ. Canan, Kütüb-ü Sitte, c:14, s:76, 5008. hadis)
3-Şu hadis-i şerif de Ebu Davud tarafından nakledilmiştir:
Ümmü Seleme anlatıyor, Resulullah buyurdu ki: “Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fatıma’nın evlatlarındandır.” (Prof. İ. Canan, Kütüb-ü Sitte, c:14, s:76, 5007. hadis)
Bütün bu rivayetler, Hz. Peygamberin soyundan gelecek bir kurtarıcıyı haber vermektedirler.

Bu Haberi Gördünmü!

Hisse Senetlerinin Zekatı

1 Hisse Senetlerinin Zekâtı Nasıl Ödenir? Hisse senedi sahibi, senetleri aldığı şirkete ortak olmuştur. Şirketin …