İhram

İhram denen giysiyi giyme ile ihrama girmek (haramları başlatmak) farklı şeylerdir. İhram denen giysiyi sadece erkekler giyer, oysa normal zamanlarda helal olan bazı şeyleri haram sayma yani ihrama girme hem erkekler, hem de kadınlar tarafından başlatılır. İhrama bürünmek vacip, haramları başlatmak ise farzdır.

“(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfü (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikredin ve O’nu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz.”[1]

Bu ayette hac ibadeti için hicaz’a gidildiğinde ticaret yapılmasında bir sakınca olmadığı ve Arafat’tan dönerken Müzdelife’de bulunan Meş’ar-ı Haram’da Allah’ı zikretmek gerektiği anlaşılmaktadır.

“Sonra insanların (sel gibi) aktığı yerden siz de akın. Allah’tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir.”[2]

Aşağıdaki ayette hac yapacaklar için çok önemli bir ikaz yer almaktadır:

“Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.”[3]

Bu ayette Hac ibadeti sırasında dünya işlerinin düzelmesi için dilekte bulunup ahiret hayatı için istekte bulunmamak, ahiret hayatı açısından nasipsizlik olarak değerlendirilmiştir. Hac ibadetini yerine getirenlerin, bu uyarının farkında olarak dua etmeleri gerekir. Kutsal topraklarda iken ve diğer zamanlarda dua ederken hem dünya işlerimizin hem de ahiretteki durumumuzun güzel olması için Allah’a yalvarmalıyız. Ayrıca kendimiz, anne babamız, yakınlarımız ve bütün mü’minler için dua etmeliyiz. Bu konuda çok dikkatli olmak gerektiği anlaşılmaktadır.

“Sayılı günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah’ı anın. Kim iki gün içinde acele edip (Mina’dan Mekke’ye) dönmek istese, ona günah yoktur. Bunlar günahlardan sakınanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki hepiniz O’nun huzurunda toplanacaksınız.”[4]

“Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke’deki (Kâbe)dır.”[5]

“Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir.”[6]

Gücü yetenlerin hac etmesi, Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Allah’ın emrini dinlemek, bizim için bir ihtiyaçtır; değilse Allah’ın bize bir ihtiyacı yoktur.

“Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar dışında kalan hayvanlar, sizin için helâl kılındı. Allah dilediğine hükmeder.”[7]

“Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu dini) işaretlerine, haram aya, (Allah’a hediye edilmiş) kurbana, (ondaki) gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını arayarak Beyt-i Haram’a yönelmiş kimselere (tecavüz ve) saygısızlık etmeyin. İhramdan çıkınca avlanabilirsiniz. Mescid-i Haram’a girmenizi önledikleri için bir topluma karşı beslediğiniz kin sizi tecavüze sevk etmesin!  İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın; günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.”[8]

“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait birtakım yararları yakînen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe’ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire yedirin. Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Evi (Kâbe’yi) tavaf etsinler.”[9]

“Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim (Mekke’yi) güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?”[10]

Hac ile ilgili ayetler incelendiğinde, Allah’ın hac ibadetini ne kadar önemli saydığı görülmektedir.

 

 

[1] 2/Bakara–198

[2] 2/Bakara–199

[3] 2/Bakara–200

[4] 2/Bakara–203

[5] 3/Âl-i İmran–97

[6] 3/Âl-i İmran–97

[7] 5/Maide–1

[8] 5/Maide–2

[9] 22/Hac–27.28.29.

[10] 29/Ankebut–67

Bu Haberi Gördünmü!

Yardım Edilenlerin Konumu

1 Yardım ettiğin insanları, aşağı görme. Kendini, yardım ettiğin insanlardan üstün görme. Yardım ettiğin insanlar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir