İnsana Hizmet Eden Varlıklar (3)

5.Allah, Yağmur Yağdırıp Yeryüzünü Canlandırır:

“Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır. (her şeyden) haberdardır.” (22/Hac-63)

*İnsanlar, Allah’ın gökten yağmur yağdırdığını görüp durmaktadırlar.

*Allah, yağmur ile kupkuru olan tabiatı canlandırır.

*Allah’ın yağmur yağdırıp yeryüzünü canlandırması, insanlara büyük bir ikramdır.

“Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.” (39/Zümer-21)

Bu ayet ile sırayla şu beş gelişme anlatılmaktadır:

1-Yağmuru Allah yağdırır.

2-Yağan yağmur, yerdeki kaynaklara ulaşarak çeşme haline gelir.

3-Yağmur ile değişik renklerde tahıl ve meyveler yetiştirir.

4-Yeşil ve canlı bitkiler, işleri son erince kupkuru hale gelir.

5-İnsan, gözleri önünde yaşanmakta olan bu gelişmelerden ders almalıdır.

6.Allah, Yeryüzünde İnsanlar İçin, Çeşitli Meyveler Halk etmiştir:

“(Bu hususta) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ve takdis ederim.” (36/Yasin: 33-36)

Bu ayetlerden sırayla şunları öğreniyoruz:

1-Allah, üzerinden kış mevsimi geçmiş olan ölü toprağı yağmur ile canlandırır.

2-Ölü toprağın yağmur ile canlandırılması, insanların da öldükten sonra yeniden diriltilmeleri için bir delildir.

3-Allah, yağmur ile hayat verdiği topraktan insanların beslenmeleri için çeşitli tahıllar çıkarır.

4-Allah, yeryüzünden tahıl bitirmenin yanı sıra üzüm ve hurma gibi bir takım meyveler de yaratır.

5-Allah, insanlar ve diğer canlılar faydalansınlar diye, yeryüzünde çeşme ve ırmak gibi su kaynakları da yaratmıştır.

6-İnsanlar, Allah’ın kendileri için yarattığı tahıl ve meyveleri yer, çeşmelerden içerler.

7-Bütün bu nimetlerden faydalanan insanların, bu nimetleri kendilerine ikram eden Allah’ı anıp ona içten gelerek şükretmeleri gerekir.

7.Allah, İnsanlar İçin Binek Yapılacak ve Yenecek Hayvanlar Yaratmıştır:

“Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.” (40/Mü’min-79)

*Allah, insanların yararlanmaları için deve , sığır ve küçükbaş hayvanlar yaratmıştır.

*İnsanlar, bu hayvanların etlerini yiyerek ve bir kısmından da binek olarak faydalanırlar.

“Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz.” (16/Nahl-5)

*Allah; deve sığır ve koyun gibi hayvanları yaratarak insanların istifadesine sunmuştur.

*İnsanlar, soğuktan korunmak için, bu hayvanların yünlerinden yatak ve elbise yaparlar.

*İnsanlar, bu hayvanların  sütlerinden yararlandıkları gibi, bir kısmını binek olarak da kullanırlar.

*Anılan hayvanların etlerinin yenmesi ise, insanların beslenmeleri için son derece büyük bir faydadır.

Bu Haberi Gördünmü!

İnsan ve Hidayet-4

6.Allah Kimleri Doğru Yola İletmez? a)Allah, İnkarcıları Doğru Yola İletmez: “…Allah, inkârcı toplumu doğru yola …