Kur’an’da Haram Kılınan Şeyler (3)

 

10.Haksız Yere Yetim Malı Yemek:

“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) gireceklerdir.” (4.Nisa-10)

“Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.” (4.Nisa-2)

Kim olursa olsun haksız yere birinin malını yemek haram ve günah olmakla birlikte, yetim haklarına özel olarak dikkat çekilmiştir. Yetimler, henüz kendi mallarını koruyacak durumda olmadıkları için, onların malları velilerine emanettir. Yetimlerin mallarını koruma hususunda son derece dikkatli olunmalıdır.

11.Yetime Kötü Davranmak:

“Öyleyse sakın yetime kötü muamele etme.” (93.Duha-9)

Allah, bu ayette Hz. Muhammed (s.a.v.)’e yaptığı bu özel hitaptaki genel anlam ile bütün mü’minlerin kıyamete kadar yetimlere kötü davranmamalarını emretmiştir.

12.İçki İçmek:

“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.” (5.Maide-90)

İbn Abbas şöyle der: “Hamr, yani şarap sarhoşluk veren her türlü içki demektir.” (Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, C:2, S:141)

Sarhoş edici içkileri içmek, yasak ve günahtır.

İçkinin, aklı giderip sarhoş etme özelliği nedeniyle son derece zararlı olduğu bilinmektedir.

13.Kumar Oynamak:

Maide suresi 90. ayette bildirildiği gibi, kumar da şeytan işi bir pisliktir, yani yasak ve haramdır.

“Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (5.Maide-91)

Kumar, kişinin malını bitirip yuvasını yıkana kadar devam etme niteliği olan kötü bir alışkanlık haline dönüştüğünden son derece zararlıdır.

Şeytanın içki ve kumar ile düzenimizi bozup aramıza düşmanlık sokmasına fırsat vermemek gerekir.

14.Namuslu Kadınlara Zina İsnadında Bulunmak:

“Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.” (24.Nur-4)

İffetli kadınlara zina isnadında bulunmak büyük bir vebal ve günahtır. Böyle bir iddiada bulunup dört şahit getiremeyenin hem seksen değnek vurularak cezalandırılmaları, hem de artık şahitliklerinin kabul edilmemesi emredilmektedir.

15.İftira Etmek:

“Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.” (33.Ahzab-58)

Mü’min bir kadına veya mü’min bir erkeğe yapmadıkları bir şeyi izafe eden kişi, iftira etmek suretiyle onlara eziyet etmiş olur. Bunu yapmak apaçık bir günahtır.

“Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.” (4.Nisa-112)

Kendisi bir günah işleyip bunu suçsuz birisinin üstüne atan kişi, büyük bir iftirada bulunarak apaçık bir günah işlemiş olur.

16.Allah’a Karşı Yalan Uydurmak:

Allah’a karşı yalan uydurmak, küfürdür.

“Kim Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki, zalimler kurtuluşa eremez.” (6.En’am-21)

“Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve O’nun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hâllerini bir görsen!” (6.En’am-93)

Allah’a karşı yalan uydurmak iki şekilde olabilir:

1-Allah’ın ayetlerini inkâr etmek.

2-Kendisine vahiy gelmediği halde vahiy geldiğini iddia etmek.

Bu iki durum da kâfir olmak anlamına gelir.

Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimse olamaz.

“De ki: “Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler.” (10.Yunus-69)

Allah hakkında yalan uyduranların, asla kurtuluşa eremeyecekleri anlaşılmaktadır.

Bu Haberi Gördünmü!

Hileli Boşanma

1 Bir kişi, yurt dışına gidebilmek veya ölen kayın babasının maaşını hanımına bağlatmak gibi sebeplerle, …