ÖĞDER Adıyaman Şube Başkanı M. Tevfik Aktulum, “Eğitim Sistemine Yeni Sorunlar Eklendi”

 

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Adıyaman Şube Başkanı M. Tevfik Aktulum, eğitim sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti.

Çözüm bekleyen daha birçok meselenin olduğunu söyleyen Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Adıyaman Şube Başkanı M. Tevfik Aktulum, “Geçen bir ay içerisinde Kılık kıyafet yönetmeliğine yapılan olumlu müdahale olarak başını örtmek isteyen öğrencilere getirilen serbestlik gibi bazı güzel gelişmeler olmakla beraber çözüm bekleyen birçok mesele halen yerinde durmaktadır” dedi.

Eğitim sistemine her geçen gün yeni sorunların eklendiğine dikkat çeken Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Adıyaman Şube Başkanı M. Tevfik Aktulum,“TEOG sınav puanıyla orta öğretime öğrenci yerleştirme işlemlerinin getirdiği olumsuzluklar, öğretmen eksikliği meselesi, zorunlu öğretimin getirdiği kalabalık sınıflar, karma eğitim dayatmasının eğitimdeki olumsuzlukları, okulların yakınlarındaki uygunsuz eğlence mekânları, öğrencilerin içki, sigara ve madde kullanımı, adı eğitim içerikli ve aile dizisi olan fakat eğitimle ve aile ile ilgisi olmayan, ahlaksızlığı özendirici TV dizileri v.b. olumsuzluklar ülke sorunlarının bir bölümü olarak mevcudiyetleri devam ettirirken, 1970’li yıllardan tanığımız terör filmlerinin yeniden gösterime konmaya çalışılması gibi yeni sorunlar eklenmiş durumdadır” diyerek eksiklikleri sıraladı.

 “İdareci atamaları sonucu kavuşturulmalı”

Okulların idareci atamalarının da bir an önce sonuca kavuşturulması gerektiğine vurgu yapan Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Adıyaman Şube “Yılan hikâyesine dönen okulların idareci atamaları hızlı bir şekilde sonuçlandırılıp, emanetçi idareci uygulaması çözüme kavuşturulmalıdır. Okullarda yeterli büro memuru olmadığı için idareciler memurların yapması gereken işleri yapmaktadırlar. Okullara yeterli sayıda memur ataması yapılmalı idareciler okul ve öğrenci yönetimiyle ilgilenmeye zaman bulabilmelidir” dedi.

 “Kılık kıyafet özgürlüğü tüm kamu çalışanlarına getirilmeli”

Kılık kıyafet konusunda öğrencilere getirilen kolaylığın tüm kamu çalışanlarına gerilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan M. Tevfik Aktulum, “Kılık kıyafet konusunda öğrencilere getirilen kolaylık kamu görevlilerine de getirilmeli başını örtme serbestliği tüm kamu çalışanlarına tanınmalıdır. Darbeci zihniyetlerin ideolojik dayatması olan karma eğitim uygulamasına çözüm üretilmeli bundan vaz geçilmedir. Sigara, içki, uyuşturucu ve madde kullanımı gibi yanlışlara örneklik teşkil eden ve özendiren TV program ve dizileri ile okulların yakınlarında bulunan içkili uygunsuz eğlence merkezlerine mutlaka çözüm bulunmalıdır. Ankara&8217;nın merkezi yerlerinde gittikçe yaygınlaşan masaj salonu adı altındaki fuhuş reklamlarına ve yerlere serpilen kartvizitlere engel olunmak için yeterli çalışmalar yapılmadığını üzülerek görmekteyiz” şeklinde konuştu.

 “TV dizileri gençlere kötü örnek oluyor”

Son yıllarda artan özellikle gençlerin kullandığı içki, sigara ve uyuşturucu madde kullanımına değinin Aktulum, “Son yıllarda artan boşanmalar ile parçalanan aileler ve kalitesiz TV dizileri, eğitimin ve gençlerin sorunlarının, içki, sigara ve madde kullanımın artmasına neden olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konularda Milli eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı daha fazla geç kalmadan çözüme dönük çalışmalar yapmalıdır. Çarenin, güzel ahlak, edep ve maneviyat olduğu unutulmamalıdır. Okullardaki temizlik işleri müdürlerin sırtındaki yük olmaktan çıkartılıp yeterli yardımcı eleman çalıştırılabilecek şekilde okullara ödenek ayrılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Öğrenci yerleştirme çalışmaları başarıya ulaşmadı”

TEOG sınav puanıyla ortaöğretime öğrenci yerleştirme çalışmalarının daha bir sonuca ulaşmadığını belirten Aktulum, “TEOG sınav puanıyla ortaöğretime öğrenci yerleştirme çalışmalarının başarısız sonuçları düzeltilmeye çalışılmakta fakat halen başarılı bir sonuca ulaşılabilmiş değil. Öğrenci velileri halen yer değiştirme telaşını yaşamaktadırlar” dedi.

40 bin öğretmen atanmasına rağmen halen öğretmen eksikliği yaşandığını dile getiren Aktulum, “Öğretmen eksikliğinin giderilmesi için kırk bin öğretmen ataması, eksikliği gidermeye yetmemiş, halen öğretmen açığı devam etmektedir. Ücretli öğretmenlerle dersler doldurulmakta ücret ve emek sömürüsü devam etmektedir. Birçok okulda ikili öğretim yapılmaktadır. İkili öğretimle günde 16 saat ders uygulamasından en kısa zamanda vaaz geçilmeli tekli öğretime geçme çalışmaları hızlandırılmalıdır” diye konuştu.

Bu konudaçalışmalardevametmelidir”

Başkan Aktulum, şunları kaydetti; “Bugünkü eğitim öğretim düzeninin adı her ne kadar Milli Eğitim olsa da, bu sistemin kendisi batıcı, materyalist ve taklitçidir. Türkiye´de Milli ve manevi değerlere bağlı, ahlâk ve maneviyatı esas alan bir sisteme geçilmedikçe doğru hedefe ulaşılamaz. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulmasının tek yolu maneviyatçı eğitimdir. Nesiller ancak maneviyatla hayat bulur.Yenieğitimöğretimyılı her seneolduğugibibusene de sorunlaryumağıilebaşladı. TEOG sınavpuanıylaortaöğretimeöğrenciyerleştirmeişlemleriningetirdiğiolumsuzluklar, öğretmeneksikliğimeselesi, zorunluöğretimingetirdiğikalabalıksınıflar, yönetmeliktedüzeltilmeyibekleyenkılıkkıyafetmeselesi, karma eğitimdayatmasınıneğitimdekiolumsuzlukları, okullarınyakınlarındakiuygunsuzeğlencemekânları, öğrencileriniçki, sigaravemaddekullanımı, adıeğitimiçerikliveailedizisiolanfakateğitimleveaileileilgisiolmayan, ahlaksızlığıözendirici TV dizileriv.b. olumsuzluklarülkesorunlarınınbirbölümüolarakmevcudiyetleridevametmektedir.Neredeysebiryıldırçözümbekleyenveçözülemeyenokullarınidareciatamalarıileilgilimeselebir an önceadilbirçözümekavuşturulmalıdır. Norm kadroyönetmeliğiileokullardakiidarecisayılarındaazaltmayagidilmiş, idarecilerinişyükleriarttırılmıştır. Okullardayeterlibüromemuruolmadığıiçinidarecilermemurlarınyapmasıgerekenişleriyapmaktadırlar.Okullarayeterlisayıdamemuratamasıyapılmalıidarecilerokulveöğrenciyönetimiyleuğraşmalıdır.Öğretmeneksikliğiningiderilmesiiçin 40 bin öğretmenatamasınınyeterliolmayacağıbilinmelivebukonudaçalışmalardevametmelidir. İkiliöğretimyapılanokullardakiidarecilerinfazlaçalışmalarıdeğerlendirilmeliveücretlendirilmelidir.Her fırsattahatırlattığımızveçözümüretilenekadar da hatırlatmayadevamedeceğimizkılıkkıyafetmeselesihalençözümbekleyenbirmeseleolarakortadadurmaktadır. İmam HatipOrtaokuluveLiseleridışındakiokullardakızçocuklarınınbaşlarıaçıkdersegirmemecburiyetindedirler.Hattabaşınıörtmekdisiplincezasınıgerektirendavranışlararasındasayılmaktadır, bukabuledilebilirdeğildir.Olumsuzetkileriileridünyadiyeadlandırılanülkelerdedahitartışılan karma eğitiminbizdevazgeçilmezkabuledilmesianlaşılırdeğildir. Hiçbirbilimselveilmideğeriolmayan, ideolojikdayatmadanibaretolan karma eğitimdenvazgeçilmelidir.Son yıllarda artan boşanmalar ile parçalanan aileler ve kalitesiz TV dizileri, eğitimin ve gençlerin sorunlarının, içki, sigara ve madde kullanımın artmasına neden olmaktadır. Bu konularda tedbirler geciktirilmeden alınmalıdır. Ahlak ve maneviyat önemsenmeden bu meselelerin çözüme kavuşturulamayacağı da unutulmamalıdır.Okulların yakınlarındaki uygunsuz eğlence mekânlarına çözüm bulunmalı, bunlar okul çevrelerinden uzaklaştırılmalıdır. Toplumda barışın, adaletin, merhametin, sevginin ve kardeşliğin hâkimiyeti ancak Kur´an ve Sünneti referans alan bir eğitim öğretimle mümkündür. Milli Görüş´ün derdi de budur, davası da budur” şeklinde konuştu.

Haber: İ.IŞIK

 

Bu Haberi Gördünmü!

Gençlik Proje Döngüsü eğitimlerine katıldı 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi tarafından yürütülen YouthBank (GençBank) programının ‘Proje …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir