SİSTEM VE SİYASAL SİSTEMLER!!

PUT??

(Mehmet TIRPAN’A ithaf edilmişti.) 

Putlar/Ebu Cehiller hala yerli yerinde;

Kimi meydanlarda pir, kimi pinhan derinde,

Zamane müminleri kan ağlıyorlar lakin;

Kimi din’de-Seferi,kimi çölde-Sergerde..

 

On dört asırdan beri görmedi bu zilleti;

İki cihan serdarı/Muhammed’in(ass)/ümmeti,

Şimdi harap ve bitap-Kutlu İslam milleti;

Kimi mağdur-Yerlerde,kimi mağrur-Seferde..

 

Sanki çelik mil çakmış-Beynine şu Ulema;

Kalp gözü kör, dili lal-izanıysa muamma,

Ki-ilmi kıt bühtandır-irfanında yok tema;

Kimi sultanlara kul,kimi kaşanelerde..

 

Reva mıdır Yarabbi!? Bu zulüm kainata;

“Aşk ile yarattığın/Eşref-i mahlukata”,

Lütfeyle! Kerem eyle ulaştır hakikate;

Kimi aklıyla derdest,kimi nefsiyle şerde..

 

NOT;Bu şiiri-paylaştığı doğru ve gerçekçi/Din’i  yorumlarıyla-ilham vererek oluşmasına vesile olan değerli din görevlisi kardeşim/dostum ’Mehmet TIRPAN’ hocaya ithaf ediyorum;Allah yüreğini ilim ve irfanıyla,ufkunu da irşadıyla açık etlesin..  (İHB/Şiir Pazarı Şiirleri-10 Ocak 2018-Başakşehir/İst.)

 

 

“Sistem,maddi ve manevi varlıkların oluşumunda yer alarak, onları yükümlü oldukları doğal,sosyal ve çevresel-rol ve misyonuyla beraber-fayda ve yarar üretmek üzere anlamlaştıran;Akıl ve bilimsel verilere de uygun olarak-kabul görmüş, özgün ve örgün norm ve şekillerden oluşan sistematik bir yapıdır.”

Bu manada,her bir şeyin mutlaka-önceden hesabı yapılmış bir sistem üzerine inşa edilerek kurulduğunu ve kurulması gerektiğini de söylemek mümkündür, çünkü;Planlı ve programlı bir Sisteme tabi olmayan her şey batıldır,yıkılmaya mahkumdur..

Yani..

Kainatta oluşan her bir  şey önceden hesabı yapılmış,rol ve misyonu belirlenip ve amaç ve hedefleri de yüklenmiş belli bir sisteme göre oluşur,çalışır,üretir ve hizmetini yaparak ömrünü tüketir..O halde,Allah tarafından yaratılmış ya da insanlar tarafından-mevcut olandan oluşturulmuş hiçbir yapı beyhude ve boşuna değildir;Her bir şeyin-yüklendiği bir rol ve misyonu ile yapması gereken mutlak bir görev ve sorumluluğu vardır..

Evet..

Yaratılmış ya da sonradan oluşmuş her bir şey bu kadim sistemin vazgeçilmez bir parçasıdır,ki;Her bir şey de bir sistemdir,sahip olduğu sisteme göre-onun kendisine yüklediği rol ve misyonla-çalışır..

Mesela..

-Canlı varlıkların(İnsanlar,Hayvanlar Ve Bitkilerin)Anatomik sistemleri,

-Cansız varlıkların(Hizmet Kurumları,Fabrikalar,makinalar)Üretim sistemlerini,

-Siyasal Ve Sosyal varlıkların( partiler,Vakıflar,dernekler vb.)hizmet sitemlerini oluştururlar;Canlılar Akıl,feraset,fayda ve yararlarıyla,Cansızlar barınma ve üretim hizmetleriyle,sosyal ve siyasal kurumlar yönetim ve organizasyon iş ve işlevleriyle rol ve misyonlarının sistematik gereğini de yaparak,kendilerine yüklenen görev ve sorumluluklarını ifa ederler..

Ancak..Belki bu sistematiğin en önemli bir ayağı da-her bir şeyi de etkilemek durumunda olan;Siyaset kurumu ile onun idari yapısının sistematik gücüdür..

Evet..

Siyâset,insanın-içinde yaşadığı doğal ve sosyal çevresindeki olan/bitene karşı, ondan‘âkıl ve feraseti kadar’dürtülenip algılayarak-etkilendiği ya da onunla güdülenip karşısındaki insanları da etkilemek üzere tavır aldığı bir etkilenme ve etkileme sânatıdır;Bu manada Allâh-bunu yaparken hiç kimseyi-şaşırmasın ve ona hâddini aşırtmasın!

Mademki sisyaset bu kadar öncelikle ve önemli..

O halde öncelikle ülkemizin-siyaset sistemine bakmamız ve onu sorgulamamız gerekmez mi?

Öyleyse bakıp/sorgulayalım;Nasıl bir siyasal sistemimiz varmış/olmuş diye..

Bizde eskiden-İcranın/Hükümetin TBMM’den-halk tarafından-özgür iradesiyle seçilmiş Milletvekilleri ile oluşturularak sevk ve idare edildiği bir parlamenter sistem vardı,şimdiyse/Son halk oylamasına göre,yürütmenin/hükümetin-halk tarafından doğrudan seçilmiş,güçlü ve üstün yetkili bir cumhurbaşkanı, kabine üyelerinin de sadece onun iradesiyle seçileceği bir kabine tarafından sevk ve idare edileceği,kanunları yapmaktan başka fazla bir görevi ile rol ve misyonu da olmayacak güçsüz bir TBMM/Parlamento olacak..

Evet..

Siyasal sistemimiz;Şimdilik böyle..

EN İYİ SİSTEM ALLAHIN SİSTEMİDİR, KULUN DA EN İYİ SİSTEMİ;DEMOKRASI.. 1)Ya yetkili,temsil gücü yüksek ve Cumhurbaşkanın da halkın bizzat belirleyerek seçtiği TBMM’ye karşı sorumlu ve “hesap verir” olduğu-erk’ler ayrılığına dayalı-yasama,yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olarak teminat altına alındığı demokratik bir Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi,
2)Ya da devlet ya da cumhurbaşkanın sınırlı yetki ve temsil gücüne sahip olup,yasa ile belirlenmiş eylemlerle suçlar dışında asla sorgulanamayacağı,siyasal partilerinin de her organ için yöneticilerinin seçilmesiyle görevden alınmasının bizzat partili üyeleri tarafından yapıldığı,seçim barajın (%3/5)düzeyine çekildiği,genel seçimlerin “Tercihli Milletvekili sistemine göre” ve listelerinin seçim bölgelerindeki partililerin iradesiyle oluştuğu,meclis’te her fikrin temsil edildiği çok güçlü,yetkin,yasama ve yürütme gücü de çok üstün bir parlamenter sistem..
Her iki sistem de kabulümüzdür..
Buyurun;Hangisini istiyorsanız elan onu getirin ve hep beraber elbirliğiyle hayata geçirelim..
Ayıp,günah yahu;Biraz izan,biraz insaf..
Yoksa..
Milletçe,işi gücü bırakıp;Sizlerin çok özel sistemlerinizle mi uğraşacağız?
Birliğe,beraberliğe,huzur ve kardeşliğe en çok muhtaç olduğumuz bu –bizi nereye götüreceği ve neye muhatap ettireceği-de meçhul günlerde yeniden ve de yeniden buluşup halleşmenin,konuşup/tartışıp dertleşmenin ve güçlenip-birlikte yola düşmenin vakti değil mi;
Eğer..
Bunu şimdi yapmayacaksak;Ne zaman yapacağız-söyler misiniz ey ülkemin aziz ve yurtsever siyasetçileri?
Yoksa Sizler!
“ABD ya da Rusya mı gelip bizi/ ülkemizi dizayn etsin istiyorsunuz?”

 SON/SÖZ;

Güzel ülkemin güzel siyasetçileri!

Bir kez/Eğri oturup,Doğru konuşalım;Sizler,sahip olduğunuz kişisel/makamsal ikbal ve imkanınızı kollayıp koruyacak-Sisteminizi-mi inşa ve ikame etmenin derdindesiniz ,yoksa milletimin ikbal ve istiklalini-ilelebet koruyup kollayacak milli Sistemimizi mi kurmanın peşindesiniz?

Söyleseniz de;Bilip/Rahatlasak…

Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

KÜÇÜK ŞEYLER?

“Küçük şeyler büyük şeylere gebedir, ki-Kula; Bazen ala, bazen bela doğurur!” KIYAM/ET! Çalkalandı arş-u ferş,şerha-şerha …