ÜLKÜ ÜLKÜCÜ VE ÜLKÜCÜLÜK?

BAYRAĞIM !!..

Al renginde kanı var, ay yıldızında şanı;

O aziz Ecdadımın, bu asil milletimin,

Ey! Bu kutsal vatanın doruktaki nişanı;

VARLIĞIN-Sebebidir ar ve hürriyetimin..

SEN! Granit bir can’da, yürek’te kanımızsın;

Bizi bir “MİLLET” yapan şart-ı  izanımızsın..

 

Ey! Şafaklarımın destanlaşmış türküsü;

Meydanlarımın süsü, şehidin son örtüsü,

Başımızdan gitmesin ahenginin büyüsü,

YOKLUĞUN-Sonu olur coşan saadetimin..

SEN! Bizi varlığınla yaşatan canımızsın,

Canımızdan yerlere düşmeyen yanımızsın..

 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ! Diyen şuurumuzsun;

Erzurum ve Sivas’ta kükreyen ruhumuzsun,

Misak-ı Milli ile taç’laşmış nurumuzsun,

NURUN-Hep kapçısıdır taht-ı inayetimin..

SEN! Devletime timsal, şuurlu zan’ımızsın;

İdraklara sığmayan sır-ı beyanımızsın..

 

HAÇLI’DAN-DUMLUPINAR, MOHAÇ’TAN SAKARYA’YA;

Destanlaşıp-yayıldın yer-gök, yedi derya’ya,

Aşılmaz bir bent oldun “çelik palikarya”ya,

ŞEVKİN- Ateşi oldu ölgün dirayetimin ..

S EN! Kalbimizde tüten can-ı cananımızsın,

Üç kıta’ya nam vermiş şeref ve şanımızsın..

Dalgalan! Hür ufkumun yaz, bahar ve kış’ında;

Ülkemin mefkuresi ışısın nakış’ında

Nazarıma görünsün, Sana her bakışında

NAKIŞIN- Mihrabıdır dinmeyen hasretimin..

SEN! Kökleri mazide, ati nihanımızsın

Ceddimizden emanet kutsal bir anı’mızsın..

 

KORKMA! Namahrem eli değemez asla sana

Sille yer, tekme yerim-vermem Seni yaban’a

VARLIĞIM FEDA OLSUN o aziz hatırana

HATIRAN-Sonsuz kalsın üstünde hasletimin..

SEN! “Bizi bize saran” DENGE MİZAN’I MIZSIN

Üstümüzden ebedi tütecek san’ımızsın..

 

Ey! Asil milletimin solmayan “CAN YELEĞİ

Senin özünde bulduk “TEK YÜREK-TEK BİLEĞİ

SEN-Yurdumu ışıtan “AYDINLIKLAR MELEĞİ

IŞIK’IN- Gözü olsun ölgün ferasetimin..

SEN! Bize yol gösteren hayat alanımızsın

Gelecek nesillere miras kalanımızsın..

Not;Bu şiir “Mersin’deki-Bayrak olayından” sonra Yazılmıştır..

(İHB-20-25.Mart.2005-ADIYAMAN)

……………………………………………………………………………

Ülkü;İdeal Ve vazgeçilmez/Ülkesel Ve İlkesel/ bir hedeftir,

Ülke;Toprağı/Ülkücü kanıyla sulanmış/bağımsız,muhkem,mazbut ve medeni bir devlettir.

Ülkücü;Vazgeçilmez/Ülküsel ilkeleriyle/ beraber-Ülkesini ve milletini çağdaş medeniyetle buluşturarak-kollayıp/korumayı hedeflemiş olan /akıllı, ferasetli,yetenekli,özgün,örgün Ve cesur/ bir alperendir,

Ülkücük;Serdengeçti/Can feda/ bir/Ülküsel Ve İlkesel/İdealizmdir.

Evet..

Ülkü,ülkenin varlığını,birliğini ve dirliğini önceleyerek-hedefleyen, vazgeçilmez-İlkesel bir idealdir-Ülkücü ise;Azim ve kararlığıyla bu vazgeçilmez ilkesel ideale ulaşmak üzere-maddi ve manevi varlığıyla beraber,özgün duruşu ve eylemiyle de-kendini feda etmeye amade cesur-Bir Serden/geçti’dir..

Bu manada..

Ülkücü,Vatanına,Milletine,Devletine ve Bayrağına saygılı ve bağlı olan her bir ferdi hasretle kucaklayan bir/Alperendir ki;Onun aklı, feraseti ve yüreği de herkesi teskin ederek barındıracak kadar geniş,ısıtacak kadar sıcak ve ışıtacak kadar da aydınlıktır.

Bu nedenle de..

Ülkücülük,sadece siyasal bir partiye,zümre ya da sınıfa asla/ kat’a mal edilemez,çünkü ;O Ancak-Millete ait-çok özel,özgün Ülküsel ve ilkesel bir duruş ve eylem biçimidir..

Yani..

Kim ki,Aklı ve ferasetiyle,Sevgi Ve muhabbetiyle,azim,kararlılık,cesaret ve erdemliyle beraber medeniyetin(Hak,hakikat ve adaletin)peşindeyse, o kişi;Ülkücü olmak durumundadır ki-Bunun da doğrudan(Kavmi/ırksal bir milliyetçilikle,sağcılık ve solculukla) pek bir ilgi ve ilişkisi yoktur..

Çünkü..

Bunların her üçü de(Kavmi/Irksal milliyetçilik, Sağcılık Ve Solculuk) da ancak; Sınıfsal/zümresel bir unsuru temsi ederler ki,her birisinin de birbirinden çok farklı-hedef ve  sonuçları vardır..

Mesela!

1)Irksal Milliyetçilik;Sadece/Bir ırkın hakimiyetine dayalı/ olabilen, bir baskı/sindirme, tahakküm,zulümle beraber /Totaliter bir devlet sistemi/ öngörür,

2)Sağcılık;Daha çok ekonomik rant amaçlı/Zenginliğe-Mala/mülke/ endeksli sistematik bir anlayış olmakla beraber,genellikle toplumların da kabul görmüş yerleşik değerlerini içeren(İlahi/Dinsel kuram ve kuralları ile Milli/Geleneksel norm ve nosyonlarını  kollayıp/koruyarak ikame ve idame etmeyi amaçlayan) maddi ve manevi bir muhafazakarlığı önceleyen bir devlet sistemi -dayatarak toplum katmanlarına sunar.

3)Solculuk;Toplumsal hayat alanı içindeki/Emek Ve Sermaye gücünü akıl ve ilmin ışığında kabul görmüş evrensel hukukun norm ve nosyonuyla da buluşturup dengelemek üzere/İnsan unsuruyla beraber topyekun Ve adil/ Bir çalışmayı,üretmeyi ,paylaşmayı ve kalkınmayı /öngören medeni/Mutlu,müreffeh Ve umutlu  bir devlet ile insan ve ihsan eksenli bir millet sistemini/inşa,imar ve ihya etmeyi vaat eder..

Şüphesiz ki..

Bu üç unsuru tek başına toplum ya da devlet sistemlerine geçiren ülkeler de var,karma olarak geçirip-bir arada yaşatmasını başaran ülkeler de;Yeter ki,insan unsurunu yok sayarak-Onun ülküsel ve ilkesel arz ve talep rağmen-yapmasınlar,işte o zaman başarısızlık da kaçınılmaz olur..

Mesela;Geçmişte..

-Irkçı/Sağcı faşistler HİTLER Ve MOSEULONİ;Almanya Ve İtalya’yı yerle yeksan ettiler,halklarını da perişan..

-İnsan unsurunu hiçe sayarak-öteleyen Irkçı/Solcu-Sosyalist faşist STALİN ,ülkesi Rusya’yı kalın demir perdelerle örmesine rağmen onu, sonradan/70 yıl sonra/yıkılıp çökmekten kurtaramadı ki;Şimdi de değişen pek bir şey yok-Halka rağmen-Diktatörlük berdevamdır..

Lakin buna karşın;

Sağcı/Liberal-kapitalist-Muhafazakar İngiltere Krallığı ile Japonya Ve G. Kore ile

Solcu/Sosyalist-Komünist MAO’nun Çini Ve Fidel GASTRO ’nun Küba’sı hala o kadim manifestosuyla/Ülkü Ve İlkeleriyle-beraber dimdik ayaktalar.

Göründüğü gibi..

Ülkücü olmak için/Sağcı ya da Solcu/olmanın fazla da bir anlam ve önemi yoktur-Bunun için;Sadece  İnsan olmak,insan Ve insanlığa da biraz saygılı olmak yeterlidir ki,bunun da-olmazsa olmaz şartı-her iş ve işlevi, insanların hak ve haysiyetine ,ahlaki değerlerine ile onun özgürlüğüne uygun/yaraşır-yakışır şekilde yapmaktan geçer..

SON/SÖZ;

“İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın!”(Şeyh EDEBALİ)

Yani

Herkesi kendine benzetmeye çalışmayacak; Onu /Evrensel hukuk kuralları dahilinde adaletle kollayıp korumak üzere/Kendi dini ya da Milli değerleriyle baş başa özgün, örgün ve özgür bırakacaksın

Tamam mı/Oldu mu kardeşim??..Sevgilerimle..

Bu Haberi Gördünmü!

YENİ SİSTEM’E YENİ ANLAYIŞ VE HEDEFLER GEREKİR..

“Aşktır benim hakikatim;Bulmaya geldim dünyaya..” Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni-KHK’ye göre-Camilerde yardım toplama işine kısıtlama getirildi.. …